วันพุธที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2557

DrayTek VigorAP 800

อุปกรณ์ตัวนี้เป็นเราเตอร์มี 1 WAN 4 LAN ไวเลสความเร็ว 300 Mbps มีเสาอากาศ 2 เสา
รูปตัวเครื่อง
ด้านหน้า
ด้านหลัง
สติกเกอร์
พอร์ตหลังเครื่อง
ด้านในเครื่องจะเจอแผงวงจร มีชิ้นส่วนหลักๆ คือ
บอร์ดด้านบน
CPU -> Ralink RT3052F
Ralink RT3052F
Flash -> ST M29W320EB ขนาด 4 MB
RAM -> EtronTech EM639165TS เป็น SDRAM ขนาด 16 MB จำนวน 2 ตัวรวมเป็น 32 MB
Flash & RAM
ภาคขยายสัญญาณไวเลส -> SiGe SE2597L
ภาคขยาย
TPS23754 -> High Power/High Efficiency PoE Interface and DC/DC Controller
TPS23754
AP2151 -> 0.5A SINGLE CHANNEL CURRENT-LIMITED POWER SWITCH
AP2151
20N15GH -> 20A, 150V N-CHANNEL POWER MOSFET
20N15GH
ภาคจ่ายไฟ 5.00v, 3.14v, 1.47v ใช้ไอซีเบอร์เดียวกันคือ
ภาคจ่ายไฟ
TPS54231 -> 2A, 28V INPUT, STEP DOWN DC/DC CONVERTER WITH ECO MODE
TPS54231
ด้านหลังของบอร์ดมีไอซีจ่ายไฟ 2.00v อยู่ คือ
ด้านหลังบอร์ด
MT1117-ADJ -> 1A LDO Linear Voltage Regulator
MT1117-ADJ
ฺBoot Message
(AP800 Bootloader 1.0.9)Press 'z' to stop boot
LINUX started...

 THIS IS ASIC
Linux version 2.6.21 (kate@rd2trunk) (gcc version 3.4.2) #11 Wed Feb 26 15:31:27 CST 2014

 The CPU feqenuce set to 384 MHz
CPU revision is: 0001964c
Determined physical RAM map:
 memory: 02000000 @ 00000000 (usable)
Built 1 zonelists.  Total pages: 8128
Kernel command line: console=ttyS1,57600n8 root=1f04
Primary instruction cache 32kB, physically tagged, 4-way, linesize 32 bytes.
Primary data cache 16kB, 4-way, linesize 32 bytes.
Synthesized TLB refill handler (20 instructions).
Synthesized TLB load handler fastpath (32 instructions).
Synthesized TLB store handler fastpath (32 instructions).
Synthesized TLB modify handler fastpath (31 instructions).
Cache parity protection disabled
cause = 80800020, status = 1100ff00
PID hash table entries: 128 (order: 7, 512 bytes)
calculating r4koff... 003a9800(3840000)
CPU frequency 384.00 MHz
Using 192.000 MHz high precision timer.
Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Memory: 30152k/32768k available (1890k kernel code, 2616k reserved, 253k data, 100k init, 0k highmem)
Not in test mode!!!!!!!!
Mount-cache hash table entries: 512
NET: Registered protocol family 16
usbcore: registered new interface driver usbfs
usbcore: registered new interface driver hub
usbcore: registered new device driver usb
NET: Registered protocol family 2
Time: MIPS clocksource has been installed.
IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP established hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
TCP reno registered
squashfs: version 3.2-r2 (2007/01/15) Phillip Lougher
squashfs: LZMA suppport for slax.org by jro
io scheduler noop registered (default)
Ralink gpio driver initialized
Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.3 $ 2 ports, IRQ sharing disabled
serial8250: ttyS0 at I/O 0xb0000500 (irq = 37) is a 16550A
serial8250: ttyS1 at I/O 0xb0000c00 (irq = 12) is a 16550A
loop: loaded (max 8 devices)
rdm_major = 254
tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <maxk@qualcomm.com>
ralink flash device: 0x1000000 at 0x1f000000
Ralink SoC physically mapped flash: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank
 Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040
number of CFI chips: 1
cfi_cmdset_0002: Disabling erase-suspend-program due to code brokenness.
Creating 6 MTD partitions on "Ralink SoC physically mapped flash":
0x00000000-0x00030000 : "Bootloader"
0x00030000-0x00040000 : "Config"
0x00040000-0x00050000 : "Factory"
0x00050000-0x000fe019 : "Kernel"
mtd: partition "Kernel" doesn't end on an erase block -- force read-only
0x000fe019-0x01000000 : "RootFS"
mtd: partition "RootFS" extends beyond the end of device "Ralink SoC physically mapped flash" -- size truncated to 0x301fe7
mtd: partition "RootFS" doesn't start on an erase block boundary -- force read-only
0x00050000-0x01000000 : "Kernel_RootFS"
mtd: partition "Kernel_RootFS" extends beyond the end of device "Ralink SoC physically mapped flash" -- size truncated to 0x3b0000
block2mtd: version $Revision: 1.1.1.1 $
usbcore: registered new interface driver usblp
drivers/usb/class/usblp.c: v0.13: USB Printer Device Class driver
usbcore: registered new interface driver usbhid
drivers/usb/input/hid-core.c: v2.6:USB HID core driver
nf_conntrack version 0.5.0 (128 buckets, 1024 max)
TCP cubic registered
NET: Registered protocol family 1
NET: Registered protocol family 17
802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com>
All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com>
Ralink APSoC Ethernet Driver Initilization. v3.0  256 rx/tx descriptors allocated, mtu = 1500!
GMAC1_MAC_ADRH -- : 0x00000050
GMAC1_MAC_ADRL -- : 0x7f5cc9c8
PROC INIT OK!
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Freeing unused kernel memory: 100k freed
init started: BusyBox v1.12.1 (2014-02-26 15:22:30 CST)
starting pid 12, tty '': '/etc_ro/rcS'
Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
mount: mounting devpts: called with bogus options
none on /sys failed: No such device
dray_hw: module license 'unspecified' taints kernel.
Welcome to
__     ___                   _    ____
\ \   / (_) __ _  ___  _ __ / \  |  _ \
 \ \ / /| |/ _` |/ _ \| '__/ _ \ | |_) |
  \ V / | | (_| | (_) | | / ___ \|  __/
   \_/  |_|\__, |\___/|_|/_/   \_|_|
           |___/
Load RT2880 Timer Module(Wdg/Soft)
grep: /proc/bus/usb/devices: No such file or directory
starting pid 61, tty '/dev/ttyS1': '/sbin/getty 115200 ttyS1'
TR069 CLIENT TASK RUN!

(none) login: dwc_otg: config..done
dwc_otg: version 2.72a 24-JUN-2008
DWC_otg: Core Release: 2.66a
DWC_otg: Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
DWC_otg: Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
DWC_otg: Using DMA mode
DWC_otg: Device using Buffer DMA mode
dwc_otg lm0: DWC OTG Controller
dwc_otg lm0: new USB bus registered, assigned bus number 1
dwc_otg lm0: irq 18, io mem 0x00000000
DWC_otg: Init: Port Power? op_state=1
DWC_otg: Init: Power Port (0)
hubLog: usb_get_configuration() done
hubLog: usb get information() done
usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 1 port detected
hubLog: hub_event run done()
ifconfig: br0: error fetching interface information: Device not found
ifconfig: br0: error fetching interface information: Device not found
Password for 'admin' changed
Raeth v3.0 (Tasklet)

phy_tx_ring = 0x01dfe000, tx_ring = 0xa1dfe000

phy_rx_ring0 = 0x01dff000, rx_ring0 = 0xa1dff000
Fiber ID not match:    0, FFFF, Fiber not existed
GMAC1_MAC_ADRH -- : 0x00000050
GMAC1_MAC_ADRL -- : 0x7f5cc9c8
RT305x_ESW: Link Status Changed
CDMA_CSG_CFG = 81000007
GDMA1_FWD_CFG = 710000


=== pAd = c003d000, size = 697056 ===

<-- RTMPAllocAdapterBlock, Status=0
RX DESC a1e92000  size = 4096
<-- RTMPAllocTxRxRingMemory, Status=0
1. Phy Mode = 9
2. Phy Mode = 9
3. Phy Mode = 9
MCS Set = ff ff 00 00 01
LOG#0 00:50:7f:5c:c9:c8 restart access point
Main bssid = 00:50:7f:5c:c9:c8
<==== rt28xx_init, Status=0
0x1300 = 00064380
Get eth2.1 at 81EF1000
Get eth2.2 at 81ED0800
eth2.1: Setting MAC address to  00 50 7f 5c c9 c8.
VLAN (eth2.1):  Underlying device (eth2) has same MAC, not checking promiscious mode.
eth2.2: Setting MAC address to  00 50 7f 5c c9 c8.
VLAN (eth2.2):  Underlying device (eth2) has same MAC, not checking promiscious mode.
switch reg write offset=14, value=405555
switch reg write offset=50, value=2001
switch reg write offset=98, value=7f3f
switch reg write offset=e4, value=3f
switch reg write offset=40, value=2001
switch reg write offset=44, value=1001
switch reg write offset=48, value=1001
switch reg write offset=70, value=ffff425d
brctl addif br0 ra0
device ra0 entered promiscuous mode
eth2.1: dev_set_promiscuity(master, 1)
device eth2 entered promiscuous mode
device eth2.1 entered promiscuous mode
eth2.2: dev_set_promiscuity(master, 1)
device eth2.2 entered promiscuous mode
br0: port 2(eth2.1) entering learning state
br0: port 1(ra0) entering learning state
br1: port 1(eth2.2) entering learning state
killall: udhcpd: no process killed
killall: udhcpd: no process killed
killall: radiusd: no process killed
br0: topology change detected, propagating
br0: port 2(eth2.1) entering forwarding state
br0: topology change detected, propagating
br0: port 1(ra0) entering forwarding state
Jan  1 00:00:12 parprouted[444]: Starting.
interenet.sh ApCli set DHCP
br1: topology change detected, propagating
br1: port 1(eth2.2) entering forwarding state
udhcpc (v1.12.1) started
management_vlan(mng_vlan_en= 0x0
)==>Empty rule
mng_vlan_vid1= 0x0
mng_vlan_vid2= 0x0
flag: 0x0
ravid 0: 0x0
ravid 1: 0x0
ravid 2: 0x0
ravid 3: 0x0
ravid 4: 0x0
ravid 5: 0x0
ravid 6: 0x0
ra0       Link encap:Ethernet  HWaddr 00:50:7F:5C:C9:C8
ra1       Link encap:Ethernet  HWaddr 00:50:7F:5C:C9:C9
USB Application start
devfd: 4
---> install rt3572_ap
rtusb init --->
usbcore: registered new interface driver rt2870
<--- install rt3572_ap
webs: Listening for HTTP requests at address 192.168.1.2:80

AP800 login: admin
Password:

Welcome to AP800!!!
Enter 'help' for a list of built-in commands
AP800#help
help           sys ver        ping           tr069_client
exit           reboot

cpuinfo
AP800#ping 1.1.1.1 | cat /proc/cpuinfo
ping: sendto: Network is unreachable
system type             : Ralink SoC
processor               : 0
cpu model               : MIPS 24K V4.12
BogoMIPS                : 255.59
wait instruction        : yes
microsecond timers      : yes
tlb_entries             : 32
extra interrupt vector  : yes
hardware watchpoint     : yes
ASEs implemented        : mips16 dsp
VCED exceptions         : not available
VCEI exceptions         : not available

mtd
AP800#ping 192.168.1.1 | cat /proc/mtd
dev:    size   erasesize  name
mtd0: 00030000 00010000 "Bootloader"
mtd1: 00010000 00010000 "Config"
mtd2: 00010000 00010000 "Factory"
mtd3: 000ae019 00010000 "Kernel"
mtd4: 00301fe7 00010000 "RootFS"
mtd5: 003b0000 00010000 "Kernel_RootFS"


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น