วันศุกร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2557

Linksys WRT54G v2

เราเตอร์ตัวนี้เป็นรุ่นยอดนิยมรุ่นหนึ่ง มี 1 WAN 4 LAN ไวเลสเป็นแบบ 802.11b/g ความเร็วสูงสุด 54 Mbps
ด้านหน้า
ด้านหลังมีพอร์ตต่อเสาอากาศแบบ TNC 2 พอร์ต พอร์ต LAN พอร์ต WAN ปุ่ม Reset และช่องเสียบอแดปเตอร์ขนาด 12 VDC 1 A
ด้านหลัง
ใต้เครื่องมีสติกเกอร์รายละเอียด ไม่มีน็อตเลย
ใต้เครื่อง
บอร์ดด้านบนมีไอซีหลายตัว ดังนี้
บอร์ดด้านบน
CPU -> BROADCOM BCM4712KPB
BROADCOM BCM4712KPB
RAM -> MIRA P2V28S40BTP เป็น SDRAM ขนาด 16 MB มี  2 ตัว ขนาดรวม 32 MB
MIRA P2V28S40BTP
Flash -> Intel TE28F320 ขนาด 4 MB
Intel TE28F320
Ethernet Switch -> ADMtek ADM6996L 6 port 10/100 Mb/s Single Chip Ethernet Switch Controller 
ADMtek ADM6996L
Wireless:
ภาค Wireless
Wireless IC -> BROADCOM BCM2050 
BROADCOM BCM2050
Amplifier -> SiGe SE2529L
SiGe 2529L
ภาคจ่ายไฟ
AP1501-33 -> 150KHz, 3A PWM BUCK DC/DC CONVERTER
APC1117 -> LOW DROP FIXED AND ADJUSTABLE POSITIVE VOLTAGE REGULATORS
ภาคจ่ายไฟ
74LVC14A -> HEX INVERTERS WITH SCHMITT TRIGGER INPUTS 
74LVC14A
สกรีนรุ่นที่อยู่บนบอร์ด
สกรีนรุ่น
พอร์ต JTAG จำนวน 12 ขา
JTAG
พอร์ต Serial ความเร็ว 115200
พอร์ต Serial
บอร์ดด้านหลังไม่มีไอซีอะไร
บอร์ดด้านหลัง
สังเกตหน้าเว็บจะบอก RAM มีขนาด 32 MB
หน้า Web Config ของ DD-WRT
่ค่าเริ่มต้นของเราเตอร์จะให้แรมขนาด 16 MB เหมือน WRT54GL การทำให้เครื่องใช้งานได้ครบ 32 MB ทำโดยเซ็ตค่าด้วยคำสั่ง nvram ดังนี้
nvram set sdram_init=0x008 
nvram set sdram_ncdl=0x000 
nvram commit 
reboot 

ฺBoot log ของ openwrt
CFE version 1.0.37 for BCM947XX (32bit,SP,LE)
Build Date: Fri Feb 27 15:23:38 CST 2004 (root@honor)
Copyright (C) 2000,2001,2002,2003 Broadcom Corporation.

Initializing Arena.
Initializing Devices.
et0: Broadcom BCM47xx 10/100 Mbps Ethernet Controller 3.50.21.0
CPU type 0x29007: 200MHz
Total memory: 0x2000000 bytes (32MB)

Total memory used by CFE:  0x80334DC0 - 0x8043A310 (1070416)
Initialized Data:          0x80334DC0 - 0x80336F40 (8576)
BSS Area:                  0x80336F40 - 0x80338310 (5072)
Local Heap:                0x80338310 - 0x80438310 (1048576)
Stack Area:                0x80438310 - 0x8043A310 (8192)
Text (code) segment:       0x80300000 - 0x8030F220 (61984)
Boot area (physical):      0x0043B000 - 0x0047B000
Relocation Factor:         I:00000000 - D:00000000

Boot version:  ==> v2.3
The boot is CFE

mac_init(): Find mac [00:0F:66:BF:CF:AD] in location 2
Update lan mac from [00:90:4C:60:00:2A] to [00:0F:66:BF:CF:AD]
Committing NVRAM...don?

CFE version 1.0.37 for BCM947XX (32bit,SP,LE)
Build Date: Fri Feb 27 15:23:38 CST 2004 (root@honor)
Copyright (C) 2000,2001,2002,2003 Broadcom Corporation.

Initializing Arena.
Initializing Devices.
et0: Broadcom BCM47xx 10/100 Mbps Ethernet Controller 3.50.21.0
CPU type 0x29007: 200MHz
Total memory: 0x2000000 bytes (32MB)

Total memory used by CFE:  0x80334DC0 - 0x8043A310 (1070416)
Initialized Data:          0x80334DC0 - 0x80336F40 (8576)
BSS Area:                  0x80336F40 - 0x80338310 (5072)
Local Heap:                0x80338310 - 0x80438310 (1048576)
Stack Area:                0x80438310 - 0x8043A310 (8192)
Text (code) segment:       0x80300000 - 0x8030F220 (61984)
Boot area (physical):      0x0043B000 - 0x0047B000
Relocation Factor:         I:00000000 - D:00000000

Boot version: v2.3
The boot is CFE

mac_init(): Find mac [00:0F:66:BF:CF:AD] in location 2
Nothing...
Device eth0:  hwaddr 00-0F-66-BF-CF-AD, ipaddr 192.168.1.1, mask 255.255.255.0
        gateway not set, nameserver not set
Loader:raw Filesys:raw Dev:flash0.os File: Options:(null)
Loading: .. 3760 bytes read
Entry at 0x80001000
Closing network.
Starting program at 0x80001000
CPU revision is: 00029007
Primary instruction cache 8kB, physically tagged, 2-way, linesize 16 bytes.
Primary data cache 4kB, 2-way, linesize 16 bytes.
Linux version 2.4.37.9 (jow@nd-build-02.linux-appliance.net) (gcc version 3.4.6 (OpenWrt-2.0)) #12 Wed Dec 21 03:33:39 CET 2011
Determined physical RAM map:
 memory: 01000000 @ 00000000 (usable)
On node 0 totalpages: 4096
zone(0): 4096 pages.
zone(1): 0 pages.
zone(2): 0 pages.
Kernel command line: root=/dev/mtdblock2 rootfstype=squashfs,jffs2 init=/etc/preinit noinitrd console=ttyS0,115200
CPU: BCM4712 rev 1 at 200 MHz
Using 100.000 MHz high precision timer.
Calibrating delay loop... 197.83 BogoMIPS
Memory: 14232k/16384k available (1457k kernel code, 2152k reserved, 100k data, 84k init, 0k highmem)
Dentry cache hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
Inode cache hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
Mount cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Buffer cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Page-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Checking for 'wait' instruction...  unavailable.
POSIX conformance testing by UNIFIX
PCI: Initializing host
PCI: Fixing up bus 0
PCI: Fixing up bridge
PCI: Fixing up bus 1
Linux NET4.0 for Linux 2.4
Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
Initializing RT netlink socket
Starting kswapd
Registering mini_fo version $Id$
devfs: v1.12c (20020818) Richard Gooch (rgooch@atnf.csiro.au)
devfs: boot_options: 0x1
JFFS2 version 2.1. (C) 2001 Red Hat, Inc., designed by Axis Communications AB.
squashfs: version 3.0 (2006/03/15) Phillip Lougher
pty: 256 Unix98 ptys configured
Serial driver version 5.05c (2001-07-08) with MANY_PORTS SHARE_IRQ SERIAL_PCI enabled
ttyS00 at 0xb8000300 (irq = 3) is a 16550A
ttyS01 at 0xb8000400 (irq = 3) is a 16550A
b44.c:v0.93 (Mar, 2004)
eth0: Broadcom 47xx 10/100BaseT Ethernet 00:0f:66:bf:cf:ad
cfi_cmdset_0001: Erase suspend on write enabled
Using word write method
Flash device: 0x400000 at 0x1c000000
bootloader size: 262144
Physically mapped flash: Filesystem type: squashfs, size=0x1a99ba
Updating TRX offsets and length:
old trx = [0x0000001c, 0x00000904, 0x0007d400], len=0x00251000 crc32=0xd2763b33
new trx = [0x0000001c, 0x00000904, 0x0007d400], len=0x00230000 crc32=0xa6646a04
Done
Creating 5 MTD partitions on "Physically mapped flash":
0x00000000-0x00040000 : "cfe"
0x00040000-0x003f0000 : "linux"
0x000bd400-0x00270000 : "rootfs"
mtd: partition "rootfs" doesn't start on an erase block boundary -- force read-only
0x003f0000-0x00400000 : "nvram"
0x00270000-0x003f0000 : "rootfs_data"
sflash: found no supported devices
Initializing Cryptographic API
IEEE 802.2 LLC for Linux 2.1 (c) 1996 Tim Alpaerts
NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
IP Protocols: ICMP, UDP, TCP, IGMP
IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 2048)
Linux IP multicast router 0.06 plus PIM-SM
NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0.
NET4: Ethernet Bridge 008 for NET4.0
802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com>
All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com>
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Mounted devfs on /dev
Freeing unused kernel memory: 84k freed
diag: Detected 'Linksys WRT54G/GS/GL'
b44: eth0: Link is up at 100 Mbps, full duplex.
b44: eth0: Flow control is off for TX and off for RX.
roboswitch: Probing device eth0: No Robo switch in managed mode found, phy_id = 0xffffffff
roboswitch: Probing device eth1: No such device
roboswitch: Probing device eth2: No such device
roboswitch: Probing device eth3: No such device
switch-adm              6292   0 (unused)
- preinit -
Press the [f] key and hit [enter] to enter failsafe mode
- regular preinit -
jffs2 not ready yet; using ramdisk
mini_fo: using base directory: /
mini_fo: using storage directory: /tmp/root
- init -

Please press Enter to activate this console. jffs2.bbc: SIZE compression mode activated.
b44: eth0: Link is up at 100 Mbps, full duplex.
b44: eth0: Flow control is off for TX and off for RX.
There is already a switch registered on the device 'eth0'
roboswitch: Probing device eth1: No such device
roboswitch: Probing device eth2: No such device
roboswitch: Probing device eth3: No such device
eth0.0: dev_set_promiscuity(master, 1)
device eth0 entered promiscuous mode
device eth0.0 entered promiscuous mode
br-lan: port 1(eth0.0) entering learning state
br-lan: port 1(eth0.0) entering forwarding state
br-lan: topology change detected, propagating
PCI/DMA
wl0: wlc_attach: chiprev 1 coreunit 0 corerev 7 cccap 0x4876a maccap 0x0 band 2.4G, phy_type 2 phy_rev 2 ana_rev 2
wl0: Broadcom BCM4320 802.11 Wireless Controller 4.150.10.5
CSLIP: code copyright 1989 Regents of the University of California
PPP generic driver version 2.4.2
ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
ip_conntrack version 2.1 (5953 buckets, 5953 max) - 352 bytes per conntrack
jffs2_scan_eraseblock(): End of filesystem marker found at 0x0
jffs2_build_filesystem(): unlocking the mtd device... done.
jffs2_build_filesystem(): erasing all blocks after the end marker... done.
mini_fo: using base directory: /
mini_fo: using storage directory: /overlayBusyBox v1.15.3 (2011-11-24 02:12:13 CET) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.

  _______                     ________        __
 |       |.-----.-----.-----.|  |  |  |.----.|  |_
 |   -   ||  _  |  -__|     ||  |  |  ||   _||   _|
 |_______||   __|_____|__|__||________||__|  |____|
          |__| W I R E L E S S   F R E E D O M
 Backfire (10.03.1, r29592) ------------------------
  * 1/3 shot Kahlua    In a shot glass, layer Kahlua
  * 1/3 shot Bailey's  on the bottom, then Bailey's,
  * 1/3 shot Vodka     then Vodka.
 ---------------------------------------------------
root@OpenWrt:/#

cpuinfo
root@DD-WRT:~# cat /proc/cpuinfo
system type             : Broadcom BCM4712 chip rev 1
processor               : 0
cpu model               : BCM3302 V0.7
BogoMIPS                : 199.47
wait instruction        : no
microsecond timers      : yes
tlb_entries             : 32
extra interrupt vector  : no
hardware watchpoint     : no
VCED exceptions         : not available
VCEI exceptions         : not available

ไฟล์ bootloader


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น