วันจันทร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2557

Qook mercury EV02-005H

อุปกรณ์ตัวนี้เป็นเราเตอร์ 1 WAN 4 LAN ไวเลสความเร็ว 300 Mbps เป็นเราเตอร์จากเกาหลี เมนูทั้งหมดเป็นภาษาเกาหลี
ด้านหน้า

ด้านหลัง
ด้านข้าง
สติกเกอร์
ภายในเครื่อง มีชิ้นส่วนหลักๆ คือ
ภายในเครื่อง
CPU -> REALTEK RTL8196BT
REALTEK RTL8196BT
RAM -> Zentel A3V56S40ETP เป็น SDRAM ขนาด 32 MB
Zentel A3V56S40ETP
Flash -> MXIC MX25L6445EMI ขนาด 8 MB
MXIC MX25L6445EMI
Wireless -> REALTEK RTL8192SE 
REALTEK RTL8192SE
ภาคจ่ายไฟ มีไอซี 3 ตัว 2 เบอร์ คือ
ภาคจ่ายไฟ
71991CA
l10A
เสาอากาศเป็น PCB สีดำจำนวน 2 อัน
เสาอากาศ
ใต้บอร์ดไม่มีไอซีใดๆ
ใต้บอร์ด
พอร์ต Serial ความเร็ว 38400
พอร์ต Serial
Boot message
========== SPI =============

---RealTek(RTL8196B)at 2010.05.31-13:28+0900 version v1.5 clock 148 [16bit](390MHz)
Jump to image start=0x80a00000...
Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Memory: 23524k/32768k available (3336k kernel code, 9244k reserved, 599k data, 136k init, 0k highmem)
Mount-cache hash table entries: 512
Checking for 'wait' instruction...  available.
NET: Registered protocol family 16
SCSI subsystem initialized
usbcore: registered new interface driver usbfs
usbcore: registered new interface driver hub
usbcore: registered new device driver usb
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 256 (order: -2, 1024 bytes)
TCP established hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP bind hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 512)
TCP reno registered
Squashfs 2.2-r2 (released 2005/09/08) (C) 2002-2005 Phillip Lougher
Squashfs 2.2 includes LZMA decompression support
JFFS2 version 2.2. (NAND) (C) 2001-2006 Red Hat, Inc.
io scheduler noop registered
io scheduler anticipatory registered (default)
Realtek GPIO Driver for Flash Reload Default
Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.1.1.1 $ 1 ports, IRQ sharing disabled
serial8250: ttyS0 at MMIO 0x0 (irq = 12) is a 16550A
Probing RTL8186 10/100 NIC...
chip name: 8196B, chip revid: 0
NOT YET
Set threshould idx 0
eth0 added. vid=1 Member port 0x1cf...
eth1 added. vid=2 Member port 0x10...
PPP generic driver version 2.4.2
NET: Registered protocol family 24
RTL8192SE driver version 1.22 (2010-10-21)
SPI INIT
flash device: 0x800000 at 0xbd000000
SPI 1
can not get SPI chip driver!

MXIC matched!!get SPI chip driver!
Physically mapped flash: Found an alies 0x800000 for the chip at 0x0, mxic device detect.
Creating 5 MTD partitions on "Physically mapped flash":
0x00000000-0x00011000 : "boot+rtlcfg+mercfg"
0x00011000-0x00120000 : "liunx"
0x00120000-0x003d0000 : "root fs1"
0x003d0000-0x00680000 : "root fs2"
0x00680000-0x00800000 : "etc"
RealTek E-Flash System Driver. (C) 2002 RealTek Corp.
Cannot find driver for DiskOnChip Millennium at 0x6000
usbmon: debugfs is not available
rtl8652-ehci rtl8652-ehci.0: RTL8652 On-Chip EHCI Host Controller
rtl8652-ehci rtl8652-ehci.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
read synopsys=0
read synopsys2=0
rtl8652-ehci rtl8652-ehci.0: irq 10, io base 0xb8021000
rtl8652-ehci rtl8652-ehci.0: USB 0.0 started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004
usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
rtl8652-ohci rtl8652-ohci.0: RTL8652 OHCI
rtl8652-ohci rtl8652-ohci.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
rtl8652-ohci rtl8652-ohci.0: irq 10, io mem 0xb8020000
usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 2 ports detected
Initializing USB Mass Storage driver...
usb 1-1: new high speed USB device using rtl8652-ehci and address 2
usb 1-1: configuration #1 chosen from 1 choice
scsi0 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
usbcore: registered new interface driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
usbcore: registered new interface driver usbhid
drivers/usb/input/hid-core.c: v2.6:USB HID core driver
Netfilter messages via NETLINK v0.30.
ip_conntrack version 2.4 (256 buckets, 4224 max) - 240 bytes per conntrack
ip_conntrack_pptp version 3.1 loaded
ip_nat_pptp version 3.0 loaded
ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
TCP cubic registered
NET: Registered protocol family 1
NET: Registered protocol family 17
802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com>
All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com>
Realtek FastPath v1.02
root_device_name = /dev/mtdblock2
ACTIVE FILE SYSTME = PKG 1
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Freeing unused kernel memory: 136k freed
mount /proc file system ok!
mount /var  file system ok!
init started: BusyBox v1.12.1 (2013-06-18 11:52:30 KST)
starting pid 618, tty '': '-/bin/sh'
631
00:00:06 [CFG:INFO   ] [initHandler] init handler
00:00:06 [CFG:INFO   ] [registerListenSocket] eloopListen:9000
00:00:06 [CFG:INFO   ] [initVendorMapping] init driver_ops
00:00:06 [CFG:INFO   ] [mcr_load_func_mapping] called
00:00:06 [CFG:INFO   ] [mcr_save_func_mapping] called
00:00:06 [CFG:INFO   ] [mcr_get_func_mapping] called
00:00:06 [CFG:INFO   ] [mcr_set_func_mapping] called
00:00:06 [CFG:INFO   ] [mcr_validate_func_mapping] called
00:00:06 [CFG:INFO   ] [mcr_apply_func_mapping] called
00:00:06 [CFG:INFO   ] [mcr_init] called
00:00:06 [CFG:NOTICE ] [mcr_loadWlanHWSetting] ********* Wireless Flash Calibration Load *********
active side =1, 1.10.38
active side =1, 1.10.38
00:00:07 [CFG:WARNING] SYSTEM DB Loading Success
action_add: /dev/sda1
basename(1)
basename(2 /dev/sda1)
basename(2 /sda1)
basename(3 sda1)
try_mount(1) sda1, /var/tmp/usb/sda1
PIN(8) : ON ret:0
PIN(18) : ON ret:0
[mcr_8196bGPIOSetEvent]
[mcr_8196bGPIOSetEvent]
[mcr_8196bGPIOSetEvent]
WAN Status Changed - WLAN Link Refresh(nProcessType:0 nEventType:10 delta:0)
scsi 0:0:0:0: Direct-Access     TOSHIBA  TransMemory      1.00 PQ: 0 ANSI: 4
SCSI device sda: 15148608 512-byte hdwr sectors (7756 MB)
sda: Write Protect is off
sda: assuming drive cache: write through
SCSI device sda: 15148608 512-byte hdwr sectors (7756 MB)
sda: Write Protect is off
sda: assuming drive cache: write through
 sda: sda1
sd 0:0:0:0: Attached scsi removable disk sda
# iptables: Bad rule (does a matching rule exist in that chain?)
iptables: No chain/target/match by that name
iptables: Bad rule (does a matching rule exist in that chain?)
iptables: No chain/target/match by that name
00:00:09 [CFG:WARNING] 5|0281||VOC Alarm Start - WAN Link
killall: ntp.sh: no process killed
Start NTP daemon
00:00:10 [CFG:WARNING] 3|0001||COLD Start
00:00:10 [CFG:NOTICE ] 3|0029||Start NTP daemon
device eth0 entered promiscuous mode
incorrect number of arguments for command
device wlan0 entered promiscuous mode
device wlan0-va0 entered promiscuous mode
NTP: time.ktiphone.co.kr try ....[1-09:00:11]
killall: ipsetq: no process killed
time.ktiphone.co.kr: Unknown host
time.ktiphone.co.kr: Unknown host
time.ktiphone.co.kr: Unknown host
Dev eth0 open
NTP: time.kriss.re.kr try ....[1-09:00:12]
time.kriss.re.kr: Unknown host
ifconfig: SIOCSIFHWADDR: Cannot assign requested address
time.kriss.re.kr: Unknown host
time.kriss.re.kr: Unknown host
br0: port 1(eth0) entering forwarding state
Dev eth1 open
09:00:13 [CFG:NOTICE ] 3|0037||Start DHCPC daemon
09:00:13 [CFG:NOTICE ] 3|0021||Start DHCP daemon
09:00:13 [CFG:NOTICE ] 3|0023||Start LocalPublic daemon
09:00:13 [CFG:NOTICE ] 3|0027||Start VOC daemon
mcr_setVocServiceCfg: VOC Enable SET : 1
[MCR_VOCD][main] Task Start!!!
Mercury Cop's DHCP Prxoy - ISC's APP V3.0.5
Copyright 2004-2010 Internet Systems Consortium.
2010 DHCP Proxy KT HomeHub AP version
For info, http://www.mercury.co.kr/ and than CALL R&D Center
wrong port number
<3><3><3><3><3><3><3><3><3>Set threshould idx 1
09:00:16 [CFG:NOTICE ] 3|0035||Start NAT daemon
webs: argument: ServerPort:8899 rootWeb:/etc/web/ CfgHandlerPort:9000
DB: Registering database table <users>
DB: Registering database table <groups>
DB: Registering database table <access>
[webs] set user account
UM: Adding group <adm>
DB: Adding a row to table <groups>
UM: Adding Access Limit for </>
DB: Adding a row to table <access>
UM: Adding group <user>
DB: Adding a row to table <groups>
UM: Adding Access Limit for </>
09:00:20 [CFG:NOTICE ] DDNS Service Stop
telnetd_enable=0
09:00:20 [CFG:NOTICE ] 3|0040||Stop netkeep daemon
09:00:20 [CFG:WARNING] SYSTEM START COMPLETED
09:00:20 [CFG:NOTICE ] Model[EV02-005H] Ver(HW:1.1.1 SW:1.10.38 CFG:V00.001) PRJ:2
09:00:20 [CMON:INFO   ] [cmon_init] init pid(1088)
UM: Adding User <mcr>
DB: Adding a row to table <users>
UM: Adding User <ktroot>
DB: Adding a row to table <users>
UM: Adding User <ktuser>
DB: Adding a row to table <users>
webs: UserHomeDir - /etc/web/
webs: Listening for HTTP requests at address 127.0.0.1:8899
webs: Listening for HTTP requests at address 127.0.0.1
Listening on LPF/eth1/00:17:c3:a6:ee:ff
Sending on   LPF/eth1/00:17:c3:a6:ee:ff
Listening on LPF/br0/00:17:c3:a6:ef:00
Sending on   LPF/br0/00:17:c3:a6:ef:00
DHCP Proxy : WAN Interface - Not set IP_Address

route: SIOCDELRT: No such process
adding dns 8.8.8.8
adding dns 192.168.10.1
killall: igmprt: no process killed
iptables: No chain/target/match by that name
iptables v1.3.8: Couldn't find target `MINIUPNPD'

Try `iptables -h' or 'iptables --help' for more information.
iptables: No chain/target/match by that name
09:00:23 [CFG:NOTICE ] 3|0042||Stop miniigd daemon
iptables: Bad rule (does a matching rule exist in that chain?)
route: SIOCDELRT: No such process
DHCP Proxy : fail fopen public_ip_manage file

MiniIGD v1.04 (2013.06.18-02:54+0000).

19:55:43 [CFG:NOTICE ] 3|0041||Start miniigd daemon
WAN Status Changed - WLAN Link Refresh(nProcessType:0 nEventType:40 delta:0)
iptables: Bad rule (does a matching rule exist in that chain?)
iptables: No chain/target/match by that name
19:55:44 [CFG:WARNING] 3|0284||VOC Alarm Stop - WAN IP
19:55:44 [CFG:WARNING] 3|0286||VOC Alarm Stop - DNS
19:55:44 [CFG:WARNING] 3|0201||[wan] link up
WAN Status Changed - WLAN Link Refresh(nProcessType:1 nEventType:20 delta:0)
iptables: Bad rule (does a matching rule exist in that chain?)
iptables: No chain/target/match by that name
19:55:45 [CFG:WARNING] 3|0282||VOC Alarm Stop - WAN Link
19:55:45 [CFG:WARNING] 6|0205||[lan2] link up
device wlan0-va2 is not a slave of br0
device wlan0-va1 is not a slave of br0
device wlan0-va0 left promiscuous mode
br0: port 3(wlan0-va0) entering disabled state
device wlan0 left promiscuous mode
br0: port 2(wlan0) entering disabled state
device wlan0-wds7 is not a slave of br0
device wlan0-wds6 is not a slave of br0
device wlan0-wds5 is not a slave of br0
device wlan0-wds4 is not a slave of br0
device wlan0-wds3 is not a slave of br0
device wlan0-wds2 is not a slave of br0
device wlan0-wds1 is not a slave of br0
device wlan0-wds0 is not a slave of br0
PIN(8) : ON ret:0
[Wlan_HW_TX_POWER_CCK] TxPower-Power:100 Dec:0 DecPathA:4 DecPathB:6
[Wlan_HW_TX_POWER_OFDM_1S] TxPower-Power:100 Dec:0 DecPathA:4 DecPathB:6
[Wlan_HW_TX_POWER_OFDM_2S] TxPower-Power:100 Dec:0 DecPathA:4 DecPathB:6
device wlan0 entered promiscuous mode
br0: port 2(wlan0) entering forwarding state
device wlan0-va0 entered promiscuous mode
br0: port 3(wlan0-va0) entering forwarding state
NTP: time.ktiphone.co.kr try ....[2-19:55:52]
br0: port 3(wlan0-va0) entering forwarding state

WiFi Simple Config v1.11 (2013.06.18-02:54+0000).

19:55:53 [WMON:INFO   ] [wmon_init] init pid(1389)
19:55:53 [WMON:NOTICE ] FIFO(/var/wlanmon.fifo) Open Success. sd:10 ret:0
ntp client success
[iwcontrol] auth:0 iapp:0 wscd:1 wlanMon:1
<cwmp_utility.c>Set No Debug Message[1]
<cwmp_utility.c>Set Delay[0]
<get_cwmp_ifname:230>CHECK eth1
>>CWMP_CLIENT start! ,WAN[eth1,192.168.10.154]up<<
private_network_flag [1]
>>client main pid[1407]<<
[cwmp_common.c:2339] ===== TraceRtoue SHM Init =====

#

cpuinfo
# cat /proc/cpuinfo
system type             : RTL8652
processor               : 0
cpu model               : R3000 V0.0
BogoMIPS                : 389.12
wait instruction        : yes
microsecond timers      : no
tlb_entries             : 32
extra interrupt vector  : no
hardware watchpoint     : no
ASEs implemented        :
VCED exceptions         : not available
VCEI exceptions         : not available

mtd
# cat /proc/mtd
dev:    size   erasesize  name
mtd0: 00011000 00001000 "boot+rtlcfg+mercfg"
mtd1: 0010f000 00001000 "liunx"
mtd2: 002b0000 00001000 "root fs1"
mtd3: 002b0000 00001000 "root fs2"
mtd4: 00180000 00001000 "etc"

ไฟล์ mtd

1 ความคิดเห็น: